Home

Finansregnskap eksempel

Hva er et finansregnskap? - Vism

Studentene får gjennom eksempler og case også øve seg på praktiske regnskapsproblemstillinger. BUS402 Finansregnskap I er identisk med MRR412 Finansregnskap I. MRR412E/BUS402E Financial Accounting I (tidligere BUS447) tilsvarer MRR412/BUS402 Finansregnskap I og disse kan ikke kombineres BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse. BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurskode: BØK 3532. Institutt: Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. emner, forklarer reglene, prinsippene og metodene som brukes ved utarbeiding og analyser av regnskaper, og gir eksempler på hvordan regnskapsmessige problemstillinger blir løst Eksempler på langsiktig gjeld er lån, pensjonsforpliktelser og utsatt skatt. Eksempler på kortsiktig gjeld er: Kortsiktige lån som f. eks. sertifikatlån (løpetid 1 - 12 mnd). Kassekreditt er en låneavtale med en bank der bedriften kan trekke penger inntil en avtalt limit

Eksempel på regnskap. Det hadde vært utrolig fint om noen med peilig kunne lagt ut en eksempel på hvordan et regnskap for et enkeltmannsforetak skal se ut! Jeg finner absolutt ingenting om dette på offentlige sider. Spørsmål fra anonym. Spørsmålet ble stilt den 17-02-2010 Hvorfor finansregnskap? Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)

Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven for en rekke selskapsformer. Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskapspliktig.Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskapet er den delen av regnskapet som først og fremst er rettet mot eksterne interessegrupper Excelverktøy som hjelper deg med å sette opp et ordinært årsregnskap, både i norsk og engelsk utgave. Inkluderer eksempler på noter Få en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse, som gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditeten til selskaper. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad

Hvorfor finansregnskap og regnskapsanalyse? Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12. Driftsregnskap er den delen av en bedrifts regnskap som registrerer verdiomformingen og verdibevegelsen innen bedriften. Et fullstendig driftsregnskap registrerer samtlige kostnader og driftsinntekter, og sammenfører disse i en beregning av periodens driftsresultat, som vil vise den interne effektivitet og økonomi i en bestemt periode. Derfor søker man å holde eksterne forhold som.

Hva er et resultatregnskap? - Vism

Finansregnskap inkluderer både utarbeidelse og analyse av finansregnskap. Hovedformålet med kurset er å gi et godt grunnlag for å forstå regnskapsinformasjon, som de fleste studentene vil få et forhold til ved bruk, utarbeidelse eller kontroll Fullstendig sjekkliste som ble lagt ut av fagansvarlig med alt du skal kunne etter å ha tatt faget, og alt du må kunne til eksamen. Jeg har skrevet forklaring, oppgave med løsning og eksempler til alle punktene og dette vil være til stor hjelp for deg som skal ta eksamen i Finansregnskap og regnskapsanalyse. Dette [ Finansregnskap 1 BE-111-1. Eksamensoppgaver. 2019 - Ordinær Eksamensoppgave; Eksamensoppgave - vedlegg; Vår 2017 - Ordinær oppgave; Besvarelse 1; Besvarelse 2; Vår 2016 - Ordinær Oppgave; Besvarelse 1; Besvarelse. Dette eksempelet viser hvordan man registrerer forskjellene mellom finansregnskap og internregnskap ved hjelp av periodiseringstyper. Eksemplet omhandler en maskin som koster USD 9 000, og som har en juridisk levetid på tre år (dvs. at den månedlige avskrivningen er på USD 250 i finansregnskap), mens maskinens økonomiske levetid etter firmaets mening er fem år (dvs. at den månedlige. Her finner du nettressursene til Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse, 2. utgave, 2015

Eksempel på budsjett og finansieringsplan. De som gir tilskudd krever et realistisk budsjett. Et godt budsjett gir også et godt inntrykk av søkeren. Sjekk at budsjettet er forståelig for andre. Bruk familien, naboen eller andre til å sjekke om budsjett og søknad er ok Jeg har brukt EnkelEksamen svært mye. Det har hjulpet meg i mange fag og er svært lett å bruke. Forklaringene er veldig lett å forstå. Kursene jeg har tatt inneholder mange gode oppgaver med veiledning samt formelark og kompendium som er gull å ha

forskjeller) mellom finansregnskap og skatteregnskap oppstår i de tilfeller hvor det skattemessig gis fradrag for en utgift før den medtas i finansregnskapet, eller Nedenfor følger 2 eksempler på utfylling av utestående fordringer. Eksempel 1 : Vi har en skattereduserende forskjell på 10 per 31.12.2017 Kompendium i Finansregnskap og regnskapsanalyse Skrevet av Ida Nilsen og Ingrid Jakobsson . Eksamenskurs på nett - Se videoer, test deg selv og chat med toppstudenter 2 Innhold Repetisjon Eksempel på tabellarisk avslutning.

BE-110 Økonomistyring og BE-111 Finansregnskap 1 eller tilsvarende. Læringsutbytte. Etter å ha fullført dette emnet skal studenten: kjenne til hovedprinsippene i den norske regnskapsloven, internasjonale regnskapsregler og sentrale regnskapsstandarder; kunne anvende viktige. Finansregnskap (eksternt regnskap) Finansregnskapet er det offisielle regnskapet, og er det regnskapet som presenteres for offentligheten. F.eks. eiere, aksjonærer og skattemyndighetene. Regnskap og lovgivning Regnskapslovens §1 fastslår som hovedregel at «enhver som driver næringsvirksomhet har regnskapsplikt for slik virksomhet BØK400 Finansregnskap 2. Emneinnhold. Emnet gir en fordypning i årsregnskap og god regnskapsskikk for privat sektor med vekt på å videreutvikle innsikten i grunnleggende prinsipper og måleproblemer i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet, herunder Finansregnskap til allmenn bruk omfatter regnskap som enten presenteres separat eller i et offentlig tilgjengelig dokument, for eksempel en årsrapport eller et prospekt. Denne standard gjelder ikke for komprimert informasjon fra delårsrapporter

SFB10413 Finansregnskap, skriftlig eksamen i vurdering med analyse Dato: Eksamenstid: 9. mai 2016 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Revisors håndbok Skattelovssamling Norges Lover Andre lovsamlinger Studentene er ikke avhengig av å ha revisors håndbok eller skattelovssamling. Det er. Nedenunder er vist et eksempel på balanseoppstilling basert på krav og retningslinjer for offentlig rapportering. Eksempelbedriften AS: Balanserapport til årsregnskapet 200y Eiendele Hei igjen! Her er arbeidskrav 5. Artig at dere er aktive i kommentarfeltet. Fint om dere prøver å hjelpe hverandre litt også, ettersom jeg ikke har tid til å sitte å lese kommentarfeltet hele dagen. Dere vet; den beste måten å lære på, er å lære bort til andre. Lez go: Vi bruker følgend

Regnskap: Alt om regnskapsføring i 2020 | Regnskapsføring

Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål, oppgaver og løsningsforslag til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. Boka er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover, og de nye utbyttereglene blir. Finansregnskap vurdering og analyse gir en solid fremstilling av problemstillinger knyttet til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet. Det er i boken lagt vekt på å utvikle god forståelse for sentrale måleproblemer ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Samtidig er bruken av regnskapet til an.. finansregnskap og skatteregnskap har, og bør ha, for det juridiske forholdet mellom de to, For eksempel er tidfestingsreglene bestemmende for hvor mye av en utgift som skal kostnadsføres kontra balanseføres, hvilket igjen avgjør verdien av kostnaden i perioden

Finansregnskap med analyse Gyldenda

Finansregnskap I NH

Sammendrag og notater fra BED2 Finansregnskap. Var tilstedet på alle forelesninger og tok grunndige notater (Høst 17). Har også tatt med en del eksempler med illustrasjoner og grafer o.l. samt et par eksamensoppgaver. NOK 70.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne Det er flere utdanningsløp som kan gi gode jobbmuligheter innen regnskap, for eksempel studier innen økonomi og administrasjon eller revisjon. Kandidater som velger fordypning innen finansregnskap, skatte-/avgiftsrett, rettslære, regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering kan i tillegg oppnå autorisasjon hos Finanstilsynet

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse Programmeinfo B

 1. 10: Resultatet vises i regnskapet. Det består av både inntekter og kostnader. Under er en oppramsing av kontonavn. Hvilke er med på å danne virksomhetens resulta
 2. Eksempel: Dersom du selger en vare kontant for 1000 kroner (se bort fra mva): På eiendelssiden vil bankbeholdningen vår øke. Den blir debetert. På egenkapital (og gjeld)-siden har vi kontoen for salgsinntekt. Denne vil øke, og som vi ser i oversikten over skal bokføringer som fører til at en post på EK-siden øker, krediteres
 3. ste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, som har selvstendig beslutningsmyndighet og er i stand til å utarbeide et fullt regnskap
 4. Illustrerende eksempler med prinsipielle og praktiske problemstillinger går som en rød tråd gjennom hele boken. Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken
 5. Bø 630 Finansregnskap m/årsoppgjør II. OMLØPSMIDLER - Løsningsforslag. Eksempel 5. a) 1) Dersom foretaket er lite og ett av de fire kravene i RL § 5-8 ikke er oppfyllt:. LVP i RL § 5-2 gjelder for hver enkelt aksjepost => Aksjene i Helikopterservice AS må skrives ned med 360 000 - 270 000 = 90 000, som bokføres

Kan inneholde annen type informasjon enn rene tall, for eksempel mengdedata, kundetilfredshet og tidsbruk. Mens ekstern regnskapet viser om du tjener eller taper penger, viser internregnskapet hva du tjener/taper penger på. Ett eksempel på interregnskap er faktisk salg i forhold til budsjettert salg Eksempel. En maskins juridiske levetid er 50 år, mens maskinens økonomiske levetid etter firmaets mening er cirka 60 år. Dette fører til ulike månedlige avskrivningskostnader i finansregnskap og internregnskap. I slike tilfeller må du definere en periodiseringstype og registrere avskrivningen i internregnskap ved hjelp av to tilleggskontoer Eksempel på en enkel balanse. Eiendeler Kontoklasse 1 Egenkapital og gjeld Kontoklasse 2 Maskin (kr 450) Egenkapital (kr 200) Kontanter (kr 50) Pantelån (gjeld) (kr 300) Sum kr 500 Sum kr 500 Venstresiden viser selskapets eiendeler. Høyresiden viser. Gjelden reduseres, for eksempel: - Nedbetale banklån, betale leverandører. Gjelden øker, for eksempel: - Ta opp lån i bank, kjøpe varer på kreditt. Som vist i tabellen over, er de tre elementene i balanseligningen delt i to, nemlig at vi skiller mellom de effektene som øker, og de som reduserer elementene

Norsk regnskapslovgivning - Nr 04 - 2019 - Praktisk

Finansregnskap. Eksempel 1: Balanse og resultatregnskap. Det lovpålagte registreringssystemet består i utgangspunktet av to overordnede regnskapsdeler: -- Balanseregnskapet, normalt bare. NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring Utenriksregnskapets finansregnskap viser beholdninger ved inngangen av en periode, hendelser i løpet av perioden, som transaksjoner og andre endringer, og beholdninger Et annet eksempel kan være at foretaket istedenfor å produsere og eksportere denne varen,.

Finansregnskap (eksternt regnskap) - eStudie

Eksempler på eiendeler som kan eller skal regnskapsføres til virkelig verdi, er finansielle instrumenter, investeringseiendommer, biologiske eiendeler og aksjebasert betaling. Bruk av virkelig verdi krever at det etableres rutiner og systemer som sikrer tilfredsstillende beregninger og dokumentasjon av virkelig verdi på områder hvor det ikke eksisterer løpende markedspriser Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018) NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - endringsmarkert (februar 2018) Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (februar 2018) Omtale av denne versjonen: Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak Ikrafttredelse

Eksempel på regnskap Regnskapsguiden

Vitsen med skatteregnskap er å finne ut hvor mye man faktisk skal betale i skatt. Et skatteregnskap har kun innhold fra når det faktisk har skjedd noe reelt, mens et årsregnskap baseres på skjønnsmessige vurderinger for å best mulig vise selskapets økonomiske status. Merk: Er man et selskap lager man ikke et helt nytt årsregnskap Fortsett å lese Årsregnskap vs. skatteregnska IAS 1 gir veiledning om oppbygningen av finansregnskap og inneholder et vedlegg, «Eksempel på oppbygning av finansregnskap», som gir ytterligere veiledning om hovedoverskrifter og delsummer. 13

Finansregnskap B

Avslutning av regnskap - oppsett av resultat og balanse Knut Steffen Kvala. Loading 2-4 Føring og avslutning av regnskap, eksempel - Duration: 23:18. Thorgeir Røer 20,461 views i ser nærmere på hvordan du skal håndtere utvalgte skattefrie naturalytelsesordningene som for eksempel:. Hvilke goder kan arbeidsgiver gi ansatte skattefritt Regelverket og praksis knyttet til de mest brukte skattefrie naturalytelsene Som lønnsmedarbeider eller leder er det viktig å vite hvilke ytelser ansatte kan få skattefritt fra arbeidsgiver

Konsernregnskap kan være svært utfordrende. Sett av en dag og få en oppfrisking på grunnprinsippene, og tilegn deg konkret forståelse og ferdigheter som trengs for å utarbeide og kontrollere et mindre konsernregnskap Den lærer for eksempel mennesker å være ærlige, pålitelige, omsorgsfulle og gavmilde. ( 5. Mosebok 15:7-11; 25:15; Salme 15 ) I kjølvannet av den globale finanskrisen for ikke så lenge siden begynte noen handelshøyskoler og handelsorganisasjoner interessant nok å oppfordre folk i næringslivet og finansverdenen til å forplikte seg til å følge visse etiske normer +/- Permanente forskjeller for eksempel • Representas jon • Kontingenter • Gaver +/- Midlertidige forskjeller • Avskrivninger • Ukurans - varebeholdning • God regnskapsskikk avsetninger tat=Su rselmetissetak Side 37. 3 Midlertidige resultatforskjelle Finansregnskap med analyse Arne Kinserdal Denne klassikeren tar opp de grunnleggende problemstillingene i finansregnskap, som er viktige å forstå for både produsent og brukere av regnskapsdata, og som kan bidra til at analyser av regnskapsdata gjøres med innsikt og forståelse 2-4 Føring og avslutning av regnskap, eksempel Thorgeir Røer. Loading... Unsubscribe from Thorgeir Røer? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 897..

Video: Finansregnskap - Wikipedi

Et eksempel på forskjellig føring med alternativ 3 og 4: Kongsberg Gruppen har valgt å vise effekten av valutagevinster og -tap som en del av totalresultatet nedenfor årsresultatet. Prognosesikring av valuta utgjør -1728 MNOK i 2008 og +1811 MNOK i 2009, mens EBITDA de samme årene var på henholdsvis 1319 MNOK og 1619 MNOK For eksempel kan et selskap ønsker å sammenligne april 2011 informasjon mot april 2010 data. Dette gjør selskapet til å bestemme hvor stabil hver montha € ™ s økonomiske data er hvert år. Evnen til å oppdage sesongens trender fra komparative regnskapet kan også være lettere å bruke en årlig sammenligning med fjorårets informasjon Hva er konsernets finansregnskap? Konsernregnskapet er ofte utarbeidet av selskaper som har flere underselskaper under deres eierskap paraply. Dersom et morselskap eier mindre selskaper, kan konsernregnskapet brukes til å illustrere hva som skjer med alle de selskapene som helhet. D

Årsregnskap mal - Årsregnskap - Økonomi og rapportering

 1. Sertifisering regnskapsfører: 10 timer finansregnskap, 4 timer diverse. Det er også mulighet for å ta en frivillig skriftlig kompetansetest, og få eget kompetansebevis i tillegg. Fornøyde kursdeltakere: «Meget bra, lært mye. Flott med konkrete eksempler og oppgaver. Kursleder god å forklare.» Siv. » Veldig bra, og meget kompetent.
 2. For finansregnskap skal rammen for kontokoder ha åtte kodeklasser: Kodeklasse 1 Eiendeler . Kodeklasse 2 Egenkapital og gjeld . Kodeklasse 3 Salgs- og driftsinntekt . Kodeklasse 4 til 7 Driftskostna
 3. Nærmere forklart. Egenkapitalprosenten forteller om styrken selskapet har til å oppta langsiktig gjeld. Normal skulle en ønske at selskaper har en egenkapitalprosent på mellom 20 og 30 %, men mange av de norske selskapene har i normale tider mye lavere egenkapitalprosent enn det ønskede kravet
 4. Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten som avgjør om den er regnskapspliktig. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer

Grunnleggende regnskapsanalyse - Finanssans

 1. Nedenfor er noen eksempler som viser hvordan salg av varige driftsmidler kan behandles i ulike regnskapsmodeller. Gevinst ved salg av varige driftsmidler En viktig forskjell i dag er mellom et finansregnskap utarbeidet etter bedriftsøkonomiske prinsipper og skattemessig behandling ved salg av varige driftsmidler, og avsetning til negativ saldo og gevinst- og taonto
 2. 18 sak 40-18 (I16). I tillegg er det lagt ved et eksempel på gjennomført evaluering i emnet FIN1001 Innføring i finansregnskap (C11). Ny prosess for emneevaluering høst 2018 gav for lav svarprosent (I11). Derfor skal det fra vår 2019 settes av tid til å besvare emnerevalueringer i klasserommet jfr. Innkalling og vedtak UH-HNN 1
 3. Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1. Oppfyller virksomheten vilkårene for forenklet regnskapsplikt etter regnskapsloven § 3-2b, kan virksomheten i stedet levere RF-1368 Næringsoppgave 5.. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er.
 4. Finansregnskap Varige driftsmidler - Fagbokforlage

Finansregnskap og regnskapsanalyse B

 1. Hvordan skrive et finansregnskap for et stipend søknad En årsregnskapet kan inngå som en del av en lavere eller høyere stipend søknad. Regnskapet brukes til å vurdere den økonomiske behov for studenten basert på underskudd i en økonomisk hjelpepakke, familiens inntekt og personlige behov. Personlige beh
 2. finansregnskap er blitt kritisert av brukere, som for eksempel investorer, analytiker, banker, långivere mv. De viktigste innven-dingene er at: • Både IFRS og US GAAP tillater for mange alternativer for hvordan infor-masjonen skal presenteres. Foretakene kan for eksempel velge om de vil bruke den direkte eller indirekte metoden fo
 3. Finansregnskap (Heftet) av forfatter Steinar Sars Kvifte. Økonomi og ledelse. Pris kr 404 (spar kr 101). Se flere bøker fra Steinar Sars Kvifte
 4. istrative fag, må det velges 30 studiepoeng med slike fag i 4. semester
 5. Kjøp Finansregnskap fra Bokklubber Boken gir en grundig gjennomgang av problemstillinger knyttet til utarbeiding og presentasjon av finansregnskap og bruken av det til analyseformål. Det er lagt vekt på at studentene skal utvikle forståelse for sentrale måleproblemer og tilegne seg stoffet gjennom eksempler som isolerer konkrete problemstillinger
 6. Eksempel. Fellesblomster SA ble opprettet i 2016. Det første året har samvirkeforetaket en inntekt på 3,5 millioner. Grensen for revisjonsplikt er over 5 millioner, og samvirkeforetaket har derfor ikke revisjonsplikt. I 2017 får de en stor ordre og inntektene øker til 5,5 millioner kroner. Grensen for revisjonsplikt passeres

Regnskap - Wikipedi

Finansregnskap betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Finansregnskap, i både bokmål og nynorsk En rekke eksempler illustrerer stoffet, og oppsummerende spørsmål med forfatterens svar skal gjøre det enklere å tilegne seg bokens innhold. Boken tar hensyn til lovendringene av 01.01.05 og er rettet mot bachelor-studenter i finansregnskap med analyse Finansregnskap (Heftet) av forfatter Harald N. Fladstad. Økonomi og ledelse. Pris kr 384 (spar kr 55). Se flere bøker fra Harald N. Fladstad Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende. Les mer 10 relaterte studier Skoler 8 relaterte skoler. Økonomikonsulent. FINANSREGNSKAP - 7,5 SP: Økonomi, marked og administrasjon kurs.

driftsregnskap - Store norske leksiko

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig Dette kan være en tidkrevende prosess men det finnes måter du kan gjøre det lettere på. Du kan for eksempel snakke med andre for å se hvilke erfaringer de har med sine regnskapsførere i Alta. Da gjelder det å sammenligne priser, hvordan de jobber og hvordan tilgjengeligheten deres er

Finansregnskap NH

 1. Finansregnskap - nettkurs. I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap. Finansregnskap gir deg kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette
 2. En finansregnskap må være forberedt for alle store selskaper som en del av regnskapsstandardene. Det er et lovlig krav til å gjøre det. Det vil gi en oversikt over selskapets finansielle stilling, hvorfra beregninger kan gjøres (dvs. forhold) som kan sammenlignes med tidligere år for å analysere hvordan selskapet gjør økonomisk
 3. Finansregnskap med analyse (Heftet) av forfatter Arne Kinserdal. Pris kr 576 (spar kr 83). Se flere bøker fra Arne Kinserdal
 4. Finansregnskap - Analyse av lønnsomhet • når vi skal analysere lønnsomhet - evnen til å tjene penger - må vi ta standpunkt til: Eksempel - årlig salg av 18 000 vinduer Totalt Pr. enhet Driftsinntekter 9 000 000 500,00 - Variable kostnader 5 400 000 300,0
 5. Finansregnskap (Heftet) av forfatter Steinar Sars Kvifte. Økonomi og ledelse. Pris kr 442 (spar kr 63). Se flere bøker fra Steinar Sars Kvifte
 6. Finansregnskap (Heftet) av forfatter Harald N. Fladstad. Pris kr 384 (spar kr 55). Se flere bøker fra Harald N. Fladstad
 7. Internregnskap. Internregnskap er valgfritt regnskap som kan føres i tillegg til det påkrevde eksternregnskapet.Internregnskap er en samlebetegnelse på regnskap som viser noe om bedriftens indre tilstand, og kan for eksempel vise nøyaktig hva man tjener eller taper penger på

Eksempel: En oljeplattform i Nordsjøen avskrives i takt med uttaket av olje sett ifht totalt påviste utvinnbare oljereserver i feltet. Anskaffelseskost = 3 000 000 000. Restverdi 10 000 000 (vet at kan selges til oljeselskap i Nigeria). Total produksjon av olje i liter: 10 000 000. Årets produksjon: 1 000 000 PRISJUSTERT FINANSREGNSKAP - En innføring. Utkast februar 2008. Arnold Drange. finpraksteo.prisjny.doc. I eksemplet tenker vi oss et varig driftsmiddel som anskaffes i år 0 og gir en konstant årlig kontantstrøm i 4 å for eksempel i form av leieinntekter IASB vedtok i januar i år endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Formålet er å klargjøre vilkårene for å klassifisere en forpliktelse som kort- eller langsiktig. E ndringene klargjør blant annet at det er selskapets rett til å utsette oppgjør på balansedagen som er avgjørende, selv om overholdelse av lånevilkårene testes på et senere tidspunkt

 • Strand fotografieren einstellung.
 • Icq numbers.
 • Teatro garcia lorca habana.
 • Agnostiker engelska.
 • Treningsstudio i moss.
 • Parterapi bergen sentrum.
 • Liberia i dag.
 • Hvordan endre bakgrunnsbilde på pc.
 • Streckennetz hamburg.
 • Hack program.
 • Nhest.no utstilling.
 • Rådmann ansvar.
 • Foodle nrw.
 • Gollum englisch.
 • Helgeland bakeri sandnessjøen.
 • Partyschiff köln jga.
 • Bosnian pyramid 2016.
 • Hydrogenbiler utvikling.
 • Hvorfor er genetisk variasjon viktig.
 • Heve boller i ovnen.
 • Suzann pettersen house.
 • Sliten etter fødsel.
 • Superfront legs.
 • Frivannsliv bergen.
 • Der preis ist heiß kraxelhuber.
 • Gulltenner kostyme.
 • Raufoss industripark kart.
 • Lieferzeit t6 california 2017.
 • Dialyseslange.
 • Islandsgenser nettbutikk.
 • Meganium.
 • Lingdys mac.
 • Bursae.
 • Stendersøker biltema test.
 • Luxus ferienhaus kitzbühel mieten.
 • Rimowa classic.
 • Heterogen kultur.
 • Moelven panelklips.
 • Wartec.
 • Gulrotstuing uten hvetemel.
 • Været i pattaya.